پیگیری بلیت پیگیری بلیت
گویندگی و مجریگری
50 تعداد کل صندلی ها
13 تعداد صندلی های باقیمانده
120 مدت اجرا
گویندگی و مجریگری گویندگی و مجریگری گویندگی و مجریگری گویندگی و مجریگری
انتخاب نوبت اجرا
جمعه 10 آبان 1398 کلینیک دوست کام ( ساعت : 17:00 ) Circel