پیگیری بلیت پیگیری بلیت
گویندگی و مجریگری
گویندگی و مجریگری کارگردان : هادی میری
دوره اجرا 9ابان تا 5 اذر (5 جلسه می باشد)
50 تعداد کل صندلی ها
13 تعداد صندلی های باقیمانده
120 مدت اجرا
گویندگی و مجریگری گویندگی و مجریگری گویندگی و مجریگری گویندگی و مجریگری
انتخاب نوبت اجرا
نوبت : جمعه 10 آبان 1398 ساعت : 17:00 Circel